Verzending in BELGIE en NEDERLAND GRATIS vanaf 50! 14 dagen bedenktijd Gecertificeerde webshop - Cadeaubon via accessoires - MAYFAIR feest 50 jaar ervaring
Klantenservice: 051 40 16 05
0
Menu

Deze website is eigendom van Schoenen Mayfair.
Adres maatschappelijk zetel:

Kortrijkstraat 40
8700 Tielt
T 051 40 16 05
info@schoenenmayfair.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden en engageert u zich ertoe om deze na te leven.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van concept, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto's, de animaties, logo's, merken, tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren exclusief toe aan Schoenen Mayfair of rechthoudende derden en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz., hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze site te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop.
De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, ander welke vorm dan ook, op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze site in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Schoenen Mayfair levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Schoenen Mayfair de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Schoenen Mayfair kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Schoenen Mayfair geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Schoenen Mayfair kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Schoenen Mayfair verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

Deze disclaimer-versie is in voege getreden op 20/05/2014.
© 2014 Schoenen Mayfair. Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.

 

 

 

 

 

Ce site internet est propriété de Schoenen Mayfair.

Kortrijkstraat 40
8700 Tielt
T 051 40 16 05
info@schoenenmayfair.be

Par visitant et en utilisant ce site internet, vous déclarez d'être d'accord avec les conditions générales et vous engagez à les suivre.

Droits de propriété intellectuels

Le contenu de ce site, ainsi que la première version, la mise en pages, la structure, les codes sources, le logiciel, les illustrations, les photos, les animations, les logos, les marques, les dessins, les données, les noms des produits et entreprises, les documents audiovisuels, les textes, la musique etc. sont protégés par les droits intellectuels et sont propriété de Schoenen Mayfair ou des titulaires et sont protégés par les droits de propriété intellectuels comme le droit d'auteur, le droit des marques, le droit sui generis du producteur d'une banque de données, etc..., ce qui vous en avouez et acceptez. En navigant ce site, vous n'obtenez aucun de ces droits!
La reproduction complète ou partielle, distribution, vente, publication, modification et/ou utilisation de ce site et son contenu, n'importe en quelle forme et manière est strictement interdit. La mémorisation de tel information et/ou partie de ce site dans une banque de données électronique est interdit, sauf la mémorisation automatique par le navigateur.

Limitation de responsabilité

L'information sur ce site est d'une nature générale. L'information n'est pas adaptée à des conditions personnelles ni spécifiques, et alors ne peut jamais être considérée comme conseil personnel, professionnel ni juridique à l'utilisateur.
Schoenen Mayfair fait de grands efforts pour que l'information donnée soit complète, correcte, précise et mise à jour. Malgré ces efforts, on peut toujours avoir des erreurs dans l'information disponible. Si l'information contiendra des erreurs ou s'il y aura de l'information sur le site qui sera incorrecte, Schoenen Mayfair mettra tout en œuvre de faire les corrections nécessaires. Néanmoins, Schoenen Mayfair ne peut pas être rendue responsable pour des dommages direct ou indirect, qui est le résultat de l'utilisation de l'information sur ce site. Si vous découvrirez des erreurs dans cette information, merci de contacter l'administrateur du site (info@schoenenmayfair.be)
Le contenu de ce site (liens inclus) peut toujours être ajusté, modifié ou complété, sans annonce ou communication. Schoenen Mayfair ne garantit pas le bon fonctionnement et ne peut jamais être rendue responsable pour le mal fonctionnement ou la (non)disponibilité temporaire du site ni pour tout autre type de dommage, soit direct ou indirect, qui serait le résultat de l'utilisation du site.

Schoenen Mayfair ne peut jamais être rendue responsable pour des dommages, qui sont le résultat de l'utilisation de ce site, ou un autre site, particulièrement par suite de liens, ou hyperliens inclus, sans limitation, de toutes les pertes, interruptions, endommagement des programmes ou autres données du système informatique, d'équipement, logiciel etc.. de l'utilisateur. Le site internet peut contenir des hyperliens à des sites ou pages des tiers, ou y adresser indirectement. Mettre des liens à ces sites ou pages n'implique pas d'approbation du contenu d'aucune manière. Schoenen Mayfair déclare explicitement qu'elle n'a pas de mot à dire sur le contenu ou des autres caractéristiques de ces sites et qu'elle ne peut jamais être rendue responsable pour le contenu ou ses caractéristiques ni des endommagements qui sont le résultat de l'utilisation du site.

Droit applicable et tribunaux compétents

Le droit belge est applicable sur ce site. En cas de litige, seulement les tribunaux et cours de l'arrondissement judiciaire de Coutrai sont compétents. Seulement le droit belge est applicable.

Cette version de disclaimer est entrée en vigueur le 20/05/2014.
© 2014 Schoenen Mayfair. Tous droits réservés.

© 2022 Schoenen Mayfair  -  BTW: BE 0419.960.114  -  Disclaimer  -  Privacy  -  Sitemap